Všeobecné prodejní a dodací podmínky

EVROPSKÁ UNIE - ČESKÁ REPUBLIKA

l. Všeobecná ustanovení

Obchod s výrobky a zbožím společnosti EUROPROFIL, spol. s r.o. je touto společností (dále jen prodávající) uskutečňován s třetími osobami (dále jen kupující) na základě kupní smlouvy za níže uvedených a smluvními stranami ujednaných podmínek. V ostatním platí ustanovení § 409 a následujících obchodního zákoníku. V případě právního sporu je kompetentní příslušný soud se sídlem ve Frýdku-Místku.

2. Objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy

Zboží je kupujícím objednáváno písemnou objednávkou prokazatelným způsobem doručenou prodávajícímu - dopisem, faxem, elektronickou poštou. Písemná objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství, balící jednotku a jejich počet, přesné místo a způsob dodání. Objednávka neobsahující tyto údaje nezavazuje prodávajícího k plnění. Veškeré objednávky doručené prodávajícímu jsou však ze strany kupujícího závazné.

3. Místo a doba dodání zboží

Obecným místem dodání zboží, pokud není smluvními stranami ujednáno jinak, jsou sklady prodávajícího. Závazek prodávajícího dodání zboží kupujícímu je také splněn jeho předáním dopravci k přepravě do místa dodání, a to včetně všech dokladů nutných k převzetí zboží kupujícím. Dopravce zajišťující přepravu zboží může být určen kupujícím nebo zajištěn prodávajícím. Náklady spojené s přepravou zboží jsou hrazeny dle podmínek sjednaných v kupní smlouvě.

4. Obaly zboží

V případě objednání celého balíku, je zboží je baleno a dodáváno dle balících jednotek v kartonových obalech. V ostatních případech dle potřeby.

5. Cena zboží

Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího platným v době přijetí řádné písemné objednávky objednatele. Ceny jsou vždy uváděny bez příslušné DPH. Případné slevy (např. velkoodběratelské) z ceny zboží jsou poskytovány dle platných uzavřených kupních smluv.

6. Platební podmínky

Platby zboží jsou uskutečňovány dle sjednaných platebních podmínek v platné uzavřené kupní smlouvě. Probíhají buďto hotovostní úhradou, převodem na bankovní účet prodávajícího nebo dobírkou. Vlastnické právo k prodávanému zboží nabývá kupující až okamžikem úplného zaplacení celé kupní ceny. Prodávající je v případě neplnění závazků kupujícího řádného a včasného placení účtovaných mu plateb, oprávněn pozastavit odběr dalšího zboží kupujícím až do doby vyrovnání všech jeho závazků vůči prodávajícímu.

7. Reklamace

Reklamace jsou přijímány v písemné formě do 5-ti kalendářních dnů ode dne převzetí zboží kupujícím. Poškození, odcizení a chybějící zboží musí být nahlášeno dopravci, který zboží přepravil. V případě, že reklamace nebude sepsána a oznámena dopravci, zříká se prodávající zodpovědnosti. Prodávající nebude akceptovat žádné vrácení zboží, jehož objednávka byla zákazníkem potvrzena. Záruční a reklamační podmínky se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.


U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 116 e-shop systém banan.cz